Werkhervattingspremie bij aanwerving invalide werknemer

Photo 1580048915913 4f8f5cb481c4

Een werkgever kan onder bepaalde voorwaarden genieten van een werkhervattingspremie wanneer een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, werkloze of zelfstandige het werk hervat met de toestemming van de adviserende arts van het ziekenfonds tijdens de periode vanaf 1 april 2023 tot 31 maart 2025. De premie wordt ten laste genomen door het ziekenfonds.

Enkele nieuwe progressieve werkhervattingen vanaf 1 april 2023 komen hiervoor in aanmerking. Verlengingen van bestaande deeltijdse werkhervattingen worden uitgesloten uit het toepassingsgebied.

Het moet gaan om iemand die minstens één jaar arbeidsongeschikt is (= een als invalide erkende persoon) en die je in dienst neemt of laat hervatten via een door de adviserend arts van het ziekenfonds toegelaten werkhervatting.

Daarnaast moet de werknemer de toegestane arbeid minstens drie maanden (vóór 1 oktober 2025) verricht hebben op basis van:

* een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;

* een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur die bij de aanvang van de toegestane arbeid een verwachte duur heeft van tenminste drie maanden, berekend van datum tot datum;

* een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding die bij de aanvang van de toegelaten arbeid een verwachte duur heeft van minstens drie maanden, berekend van datum tot datum;

* een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur in een onderwijsinstelling van de Gemeenschappen, provincies, instellingen ondergeschikt aan de provincies, gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten en instellingen van openbaar nut, die bij aanvang van de toegelaten arbeid een verwachte duur heeft van ten minste drie maanden, berekend van datum tot datum;

* een tijdelijke aanstelling voor onbepaalde duur in een onderwijsinstelling van de Gemeenschappen, provincies, instellingen ondergeschikt aan de provincies, gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten en instellingen van openbaar nut;

* een statutaire benoeming;

* een stage met het oog op een statutaire benoeming in de openbare sector.

Bepaalde vormen van arbeid worden uitdrukkelijk uitgesloten. Denk hierbij onder meer aan een tewerkstelling verricht buiten het normale arbeidscircuit in een onderneming die valt onder paritair comité 327 voor beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven en een flexi-jobtewerkstelling.

De eenmalige werkhervattingspremie bedraagt 1.000 EUR. Je kan slechts één werkhervattingspremie krijgen voor dezelfde werknemer. Het ziekenfonds waarbij de betrokken werknemer aangesloten of ingeschreven is, zal de werkhervattingspremie uitbetalen, na controle van alle voorwaarden.

De betaling gebeurt ten laatste op het einde van de tweede kalendermaand na de kalendermaand waarin de aanvraag werd ingediend.

Aanvraagprocedure

Je stuurt ten vroegste na het einde van de (eerste) drie maanden van aangepast werk een aanvraag naar het ziekenfonds. Dit gebeurt bij voorkeur online. Je logt hiervoor in op het Het Portaal van de werkhervattingspremie.

Op de hoogte blijven?