Grondige wijziging RSZ-doelgroepvermindering eerste werknemer vanaf 2022

Eerste aanwervingen


Overweegt u een eerste werknemer aan te werven?

Als werkgever in de privésector was u tot eind 2021 voor de eerste werknemer volledig vrijgesteld van de patronale basisbijdragen voor de sociale zekerheid. Dit was een maandelijkse besparing van ongeveer 25% op de werkgeverskosten en dit voor onbepaalde duur.

Voor de volgende vijf werknemers is er ook een korting van toepassing. De RSZ-vermindering voor de tweede tot en met zesde werknemer kan in een referteperiode van 20 kwartalen worden toegepast. Het startmoment is het kwartaal van indiensttreding.

Sinds 1 januari 2022 gelden er enkele nieuwe regels rond de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen.

Verminderingsbedrag eerste aanwerving beperkt tot 4.000 EUR per kwartaal

Werkgevers konden tot voor kort genieten van een volledige vrijstelling van de basiswerkgeversbijdragen bij de aanwerving van een eerste medewerker. Vanaf 1 januari 2022 wordt dit voordeel beperkt tot een forfait van maximum 4.000 EUR per kwartaal. Dit geldt ook voor lopende verminderingen die reeds vóór 2022 werden toegepast. Er geldt evenwel nog steeds geen beperking in de tijd. De werkgever kan dus nog gedurende de volledige tewerkstellingsperiode een beroep doen op deze RSZ-vermindering.

De kortingen voor de aanwerving van een tweede tot en met zesde medewerker blijven ongewijzigd.

Een overzicht van de vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen vanaf 1 januari 2022:

Voor de volledige tewerkstellingsperiode

1ste werknemer

€ 4.000

KWARTAAL

1 tot 5

6 tot 9

10 tot 13

2de werknemer

€ 1.550

€ 1.050

€ 450

3de werknemer

€ 1.050

€ 1.050

€ 450

4de werknemer

€ 1.050

€ 1.050

€ 450

5de werknemer

€ 1.050

€ 1.050

€ 450

6de werknemer

€ 1.050

€ 1.050

€ 450

Geen vermindering meer voor bepaalde ‘tijdelijke’ medewerkers

Tot voor kort hadden werkgevers in de horeca ook recht op een doelgroepvermindering eerste aanwervingen bij de tewerkstelling van flexi-jobbers of gelegenheidswerknemers. Vanaf 2022 vervalt dit recht en worden deze medewerkers buiten beschouwing gelaten bij de telling om te bepalen of een beroep kan worden gedaan op de doelgroepvermindering, alsook bij de toepassing van deze doelgroepvermindering.

Referteperiode van 12 maanden

Ook de referteperiode om te bepalen of het recht op een vermindering voor de eerste aanwerving wordt geopend, werd gewijzigd. Tot voor kort startte deze referteperiode 4 kwartalen vóór de aanwerving. In die periode mag u dus nog niemand vast in dienst genomen hebben. Sinds 1 januari 2022 start deze referteperiode 12 maanden (dag op dag) vóór de aanwerving.

Concreet betekent dit als u een werknemer aanwerft op 15 januari 2022, u nu moet terugkijken tot 15 januari 2021. Volgens de oude reglementering zou u moeten terugkijken tot 1 januari 2021.

Ook om te bepalen of u te maken heeft met een tweede tot een zesde werknemer, kijkt u vanaf nu 12 maanden terug.

Eén vermindering per rang per kwartaal

In principe kan een bepaalde vermindering (bijvoorbeeld de doelgroepvermindering voor de tweede werknemer) slechts toegepast worden voor één medewerker binnen een kwartaal.

Vanaf 1 januari 2022 wordt hierop een uitzondering voorzien in geval van vervanging in hetzelfde kwartaal. Voorbeeld: uw tweede werknemer, waarvoor u de vermindering voor tweede werknemer toepast, gaat uit dienst. Deze medewerker wordt vervangen in hetzelfde kwartaal door een nieuwe medewerker. Dan mag u ook voor deze nieuwe medewerker de vermindering voor tweede werknemer toepassen, zolang hun tewerkstelling niet overlapt.

Technische bedrijfseenheid (TBE)

Er zijn ook een aantal belangrijke wijzigingen wat betreft de technische bedrijfseenheid (TBE).

Enerzijds is het begrip TBE nu verankerd in de wet. Hierdoor ontstaat er meer rechtszekerheid wat aanleiding zal geven tot minder discussies.

Anderzijds zijn de toepassingsregels veel strenger geworden. Hierdoor zal het voor werkgevers moeilijker worden om bijkomende doelgroepverminderingen te genieten wanneer er nieuwe ondernemingen worden opgericht binnen dezelfde TBE. Voor meer informatie over deze nieuwe wetgeving technische bedrijfseenheid, verwijs ik naar artikel "Nieuwe wetgeving technische bedrijfseenheid (TBE): impact op de doelgroepvermindering eerste aanwervingen".

Conclusie

De plafonnering van de vrijstelling van de patronale basisbijdragen vanaf 1 januari 2022 bij de aanwerving van een eerste werknemer kan een negatieve impact hebben op de loonkost van sommige ondernemingen.

Anderzijds zal de definiëring van het begrip ‘technische bedrijfseenheid’ in principe meer rechtszekerheid doen ontstaan. Het is de bedoeling dat werkgevers op deze manier minder geconfronteerd worden met een vordering vanwege de RSZ tot de betaling van de achterstallige werkgeversbijdragen omdat de RSZ meent dat de vrijstelling ten onrechte werd genoten ingevolge het bestaan van een TBE.

Op de hoogte blijven?