Uw zoekterm heeft 161 resultaten opgeleverd:

Pagina's en nieuws

Nieuws

Leg uw vervangingsfeestdagen en collectieve vakantie nu al vast voor 2022

Het einde van het jaar is in zicht. Het is aangewezen om al na te denken over de vervangingsdagen voor de feestdagen in 2022 en eventueel collectieve jaarlijkse vakantie in uw onderneming. Wettelijke…

Nieuws

PC 124 Bouwsector - KB nr. 213 biedt meer flexibiliteit in de toekomst

In de bouwsector (PC 124) kan een bouwwerkgever door toepassing te maken van KB nr. 213, de arbeiders tot 180 bijkomende uren presteren tijdens de zomerperiode of tijdens een periode van intense activiteit…

Nieuws

Verlenging van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona tot 31 december 2021

In ons artikel "Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 oktober 2021" hadden we vermeld dat er voorlopig geen aanwijzingen waren tot een eventuele verlenging van de vereenvoudigde procedure. Ondertussen is er duidelijkheid. De federale regering…

Nieuws

Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 oktober 2021

De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid overmacht corona loopt tot 30 september 2021. Voorlopig hebben we nog geen aanwijzingen dat de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona verlengd zal worden na deze datum. Dit…

Nieuws

De relance-overuren zijn nu al toepasbaar

In uitvoering van het Interprofessioneel akkoord (IPA) voorziet een wetsontwerp een verlenging van de corona-overuren tot 31 december 2021. Bovendien werd deze maatregel vanaf 1 juli 2021 verruimd tot alle sectoren, zowel de…

Nieuws

De coronapremie: de wetgeving werd gepubliceerd

Het Koninklijk besluit van 21 juli 2021 dat de toekenning van de coronapremie regelt, werd op 29 juli 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Ondernemingen krijgen vanaf 1 augustus 2021 de mogelijkheid om…

Nieuws

Het IPA 2021-2022 voorziet wijzigingen aan het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen

Het ontwerp IPA 2021-2022 voorziet een aantal wijzigingen aan het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen. Het GGMMI wordt stapsgewijs verhoogd. Vanaf 1 april 2022 stijgt het GGMMI met 76,28 EUR bruto per maand. Daardoor stijgt…

Nieuws

Wie kan gebruik maken van de voordelige relance-overuren?

Het verhogen van de flexibiliteit was één van de doelstellingen van het IPA 2021-2022. In dit kader heeft men de voordelige relance-overuren uitgewerkt. Hierbij waren er héél wat vragen zoals het toepassingsgebied van…

Nieuws

Verhoogde thuiswerkvergoeding tijdelijk verlengd

Werkgevers kunnen een forfaitaire thuiswerkvergoeding toekennen aan de werknemers die structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van hun arbeidstijd aan thuiswerk doen. Vanaf 1 april 2020 is dit een maximumbedrag van…

Nieuws

De beschermingspremie voor tijdelijk werklozen

Sommige werknemers kunnen aanspraken maken op een éénmalige premie, indien men aan onderstaande voorwaarden voldoet: 1) de werknemer heeft in de periode van 01.03.2020 tot en met 31.12.2020 tenminste 52 (volle of halve)…

Nieuws

De krijtlijnen van het ontwerp van interprofessioneel akkoord 2021-2022

De sociale partners bereikten een akkoord met betrekking tot een aantal belangrijke socio-economische problemen gekoppeld aan het loonoverleg. De vakbonden en werkgeversorganisaties moesten dit ontwerpakkoord voorleggen aan hun achterban. Nadat Unizo het ontwerp…

Nieuws

Doelgroepvermindering relance vanaf 1 juli 2021

Om de heropstart van de economie te ondersteunen voorziet de federale regering een nieuwe doelgroepvermindering in het derde kwartaal van 2021. Wat zijn de voorwaarden? Ondernemingen waarvan het arbeidsvolume in het derde kwartaal…

Nieuws

Wetsvoorstel uitbreiding rouwverlof goedgekeurd

Een werknemer die een kind, echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner verliest door overlijden, zal binnenkort recht hebben op 10 dagen rouwverlof. Dit is met behoud van het normale loon. Momenteel kunnen zij hiervoor maar…

Nieuws

Verhoogd bedrag kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met eigen wagen vanaf 1 juli 2021

Een werkgever kan een kostenvergoeding betalen aan een werknemer die, in opdracht van de werkgever, zijn eigen wagen gebruikt voor dienstverplaatsingen. Deze vergoeding is vrij van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing indien een bepaalde maximumgrens…

Nieuws

Uitbreiding van het aantal uren studentenarbeid in het 3de kwartaal 2021 in alle sectoren

Het aantal uren studentenarbeid wordt in het 3de kwartaal 2021 in alle sectoren uitgebreid. Dit heeft als doel om meer jobstudenten in te zetten als bijkomende arbeidskrachten om zo de economie te ondersteunen…

Nieuws

Wat is de coronapremie?

In het loonakkoord is de coronapremie opgenomen, de toekenning valt buiten de loonnorm. In de media werd er héél vaak over gesproken. Nu weten we grotendeels hoe de coronapremie concreet vorm zal krijgen…

Nieuws

Telewerk: geen aangifte meer vanaf juli 2021!

Vanaf 27 juni 2021 is telewerk niet langer verplicht, maar enkel nog sterk aanbevolen door de overheid. Werknemers mogen dus terug op kantoor werken, rekening houdende met de nodige preventiemaatregelen zoals onder andere…

Nieuws

Herinnering: telewerkaangifte voor juni

Sinds 1 april 2021 zijn werkgevers verplicht om een maandelijkse aangifte te doen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van het totaal aantal werknemers per vestiging en het aantal werknemers die hun functie…

Nieuws

De aanvullende stagebonus

De Vlaamse Regering kent voor het schooljaar 2020-2021 een aanvullende stagebonus toe aan ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden. Deze aanvullende stagebonus van 1.000 EUR komt bovenop de bestaande stagebonus en kent soepelere voorwaarden…

Nieuws

Opname klein verlet voor vaccinatie

De werknemer kan de nodige tijd van het werk afwezig zijn zonder loonverlies om zich te vaccineren tegen het coronavirus. Het recht op klein verlet geldt voor de tijd om zich te verplaatsen…

Nieuws

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona voor opvang kind is mogelijk tot 30 juni 2021

De wet van 23 oktober 2020 voorziet de mogelijkheid voor de opname van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor werknemers die geconfronteerd worden met een sluiting van het kinderdagverblijf, de school of een centrum…

Nieuws

Coronavirus: telewerkaangifte voor mei

Sinds 1 april 2021 zijn werkgevers verplicht om een maandelijkse aangifte te doen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van het totaal aantal werknemers per vestiging en het aantal werknemers die hun functie…

Nieuws

Nieuwe verplichting! Corona telewerkaangifte via website RSZ

Op woensdag 24 maart 2021 heeft het overlegcomité benadrukt dat telewerk nog steeds verplicht is. In het kader van de controle op telewerk is er een elektronisch registratiesysteem gelanceerd op de website van…

Nieuws

Coronavirus: contactberoepen opnieuw gesloten en strengere controles telewerk

Het Overlegcomité heeft een aantal maatregelen verstrengd om zo het aantal coronabesmettingen en hospitalisaties te doen verminderen. De niet-medische contactberoepen moeten opnieuw verplicht sluiten gedurende 4 weken en de controle op verplicht telewerk…

Nieuws

CAO nr. 149: 'Covid-19'-Telewerk

Telewerk is één van de maatregelen die in de ondernemingen worden ingevoerd ter bestrijding van Covid-19. Telewerk is al enige tijd de norm als maatregel om de verspreiding van het Covid-19-virus te voorkomen…

Nieuws

Coronavirus: 120 extra vrijwillige netto-overuren in de cruciale sectoren.

De wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie bepaalt onder andere de vrijwillige netto-overuren in de cruciale sectoren. Het gaat hier om de handelszaken, private en publieke…

Nieuws

Wat zijn de vrijwillige overuren?

De wet van 16 maart 1971 voorziet dat werknemers overuren kunnen presteren, dit om het hoofd te bieden aan een buitengewone vermeerdering van werk of een geval van overmacht. Deze overuren kunnen slechts…

Nieuws

Hoeveel bedraagt de vergoeding voor thuiswerk?

Door de Coronacrisis werd thuiswerk op grote schaal een noodzaak. Een werkgever kan onder bepaalde voorwaarden een forfaitaire thuiswerkvergoeding toekennen aan zijn werknemers die regelmatig en structureel thuiswerken. Dit is een vergoeding om…

Nieuws

De geldigheidsduur van de consumptiecheques wordt verlengd!

Het doel van de consumptiecheques is enerzijds extra koopkracht creëren voor de werknemers, anderzijds een extra duwtje in de rug voor de zwaarst getroffen sectoren zoals horeca, sport, cultuur en detailhandel.Oorspronkelijk konden de…

Nieuws

Verlenging vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona tot 30 juni 2021!

Vrijdag werd in het kernkabinet beslist om de procedure voor tijdelijke werkloosheid te verlengen voor alle werkgevers tot en met eind juni 2021. Hierdoor volstaat het om maandelijks een ASR aangifte WECH05 in…

Nieuws

Omstandigheidsverlof voor vaccinatie binnenkort een feit?

Recent boog de NAR zich over de mogelijke invoering van een nieuw omstandigheidsverlof voor het toedienen van het vaccin tegen het coronavirus COVID-19. Doel van de invoering van het omstandigheidsverlof Op deze manier…

Nieuws

Overuren fiscaal vriendelijk uitbetalen? Belangrijke wijziging in 2021

De regering beslist om de maatregel die voorzag in een verhoging van het aantal fiscaalvriendelijke overuren voor de inkomstenjaren 2019-2020 niet te verlengen. Vanaf inkomstenjaar 2021 komen slechts 130 overuren per werknemer in…

Nieuws

Nieuwe vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor opleidingen

De regering wil werkgevers stimuleren om werknemers opleidingen te laten volgen. Daarom voorziet ze vanaf 2021 een nieuwe gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Wat zijn de voorwaarden voor de vrijstelling? Om…

Nieuws

Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid corona voor vakantie

Het is nu officieel: de vakantierechten voor het vakantiejaar 2021 van uw werknemer blijft ongeschonden. Reeds twee eerdere Koninklijke Besluiten stelden de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door het coronavirus gelijk met effectief…

Nieuws

Verlenging van het geboorteverlof vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 hebben vaders of mee-ouders recht op 15 werkdagen geboorteverlof, wanneer hun echtgenote of partner waarmee ze samenwonen, bevalt. Vanaf 1 januari 2023 wordt dit opgetrokken naar 20 werkdagen. Het…

Nieuws

Tijdelijke werkloosheid overmacht voor opvang kind

De wet van 23 oktober 2020 bepaalt dat werknemers het recht hebben om afwezig te zijn op het werk om te zorgen voor een kind dat door de coronamaatregelen niet naar het kinderdagverblijf…

Nieuws

Compensatie voor de RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020

Om de financiële impact van de coronacrisis te verlichten, heeft de regering verschillende maatregelen genomen ter ondersteuning van de werkgevers van bepaalde zwaar getroffen sectoren. Wij gaven reeds een overzicht mee in ons…

Nieuws

RSZ-vermindering eerste aanwerving blijft bestaan vanaf 2021!

Eerder hadden wij een artikel gepubliceerd betreft de toepassing van de RSZ-vermindering eerste aanwerving vanaf 2021. Hierbij verwijzen wij graag naar het artikel “Belangrijke info over de aanwerving van uw eerste werknemer”, d.d…

Nieuws

Past u tijdelijke werkloosheid door overmacht toe? Plan eerst vakantiedagen in!

Volgens de vakantiewetgeving moeten alle werknemers de vakantiedagen opnemen tegen 31 december. De vakantiedagen die niet werden opgenomen, riskeert men te verliezen. In de praktijk staan héél wat werkgevers toe dat een aantal…

Nieuws

Update coronacrisis: een nieuw pakket aan steunmaatregelen

De federale regering kondigde op 6 november 2020 niet alleen een versoepeling in van de toepassing van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, maar ook een pakket aan coronasteunmaatregelen. Het pakket vermeldt deels een verlenging…

Nieuws

Versoepeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de coronacrisis - Terugkeer naar de vereenvoudigde procedure vanaf 1 oktober 2020

Op vrijdag 6 november 2020 heeft de federale regering beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden). Deze is van toepassing…

Nieuws

Verplichte sluiting horeca vanaf maandag 19 oktober 2020: wat nu als werkgever?

Op het overlegcomité van 16 oktober 2020 nam de regering bijkomende maatregelen om verdere besmettingen met het coronavirus tegen te gaan. Eén van die maatregelen is een harde klap voor de horeca, zo…

Nieuws

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door sluiting van een kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor gehandicapten

Het corona-ouderschapsverlof liep af op 30 september 2020. Vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 kunnen werknemers die verlof zouden moeten nemen om een kind op te vangen, ten gevolge…

Nieuws

Dagen van tijdelijke werkloosheid overmacht door corona in de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 tellen mee voor vakantie

De dagen tijdelijke werkloosheid overmacht door corona werden voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020 reeds gelijkgesteld met de gewerkte dagen voor de berekening van het vakantiegeld…

Nieuws

Belangrijke info over de aanwerving van uw eerste werknemer

Werkgevers kunnen onder bepaalde voorwaarden een vermindering genieten van de socialezekerheidsbijdragen die ze betalen bovenop het brutoloon van hun werknemers. Eén van deze doelgroepverminderingen heeft betrekking op de aanwerving van een 1ste, 2de…

Nieuws

Wat met quarantaine-getuigschriften vanaf 1 september 2020?

Niet alle werkgevers kunnen vanaf 1 september 2020 nog gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid overmacht corona. Dit heeft ook gevolgen voor de situaties waarbij uw medewerker verplicht in quarantaine moet. De werknemer…

Nieuws

Stappenplan tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september 2020

In één van onze eerdere nieuwsberichten stonden we al stil bij de diverse formaliteiten die gelden bij tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september 2020 en de recent verschenen lijst met hard getroffen sectoren. In…

Nieuws

Te volgen noodprocedure bij technische problemen Dimona

Kunt u een werknemer niet aangeven in de onlinedienst Dimona omdat u een technisch probleem hebt? U moet toch aangifte doen. De RSZ heeft recent een mededeling gedaan met betrekking tot de te…

Nieuws

Lijst hard getroffen sectoren

Minister van Werk en Economie Nathalie Muylle brengt verduidelijking welke bedrijven zwaar zijn getroffen door de coronacrisis. Dit zijn sectoren die gevat zijn door een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad waardoor de activiteiten…

Nieuws

Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing corona

De gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing corona werd gepubliceerd in de wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie. Wat zijn de voorwaarden? Alle werkgevers die…

Nieuws

Mijn werknemer keert terug uit een rode of oranje zone: wat te doen?

De Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft een advies uitgebracht betreffende niet-essentiële reizen zoals toerisme. Deze maatregelen zijn nodig om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Buitenlandse Zaken heeft Europa ingedeeld in…

Nieuws

Coronacrisis: tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september 2020

Werkgevers hadden de mogelijkheid om sedert 13 maart 2020 gebruik te maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona. Deze vereenvoudigde procedure loopt ten einde op 31 augustus 2020. Vanaf 1 september…

Nieuws

Schorsing opzeg tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona

Op 22 juni 2020 is de wet van 15 juni 2020 tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven vóór of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst…

Nieuws

Fiscale behandeling van de forfaitaire thuiswerkvergoeding

Een werkgever kan onder bepaalde voorwaarden een forfaitaire thuiswerkvergoeding toekennen aan zijn werknemers die regelmatig en structureel thuiswerken, om de kosten te dekken die deze werknemers maken en die ten laste zijn van…

Nieuws

Het corona-ouderschapsverlof - update

Sedert 1 mei 2020 is er de mogelijkheid om corona-ouderschapsverlof op te nemen. Dit verlof wil werknemers helpen om tijdens de coronacrisis hun werk te verzoenen met de tijd die nodig is voor…

Nieuws

De consumptiecheque

Omwille van het coronavirus heeft de regering een aantal steunmaatregelen genomen. Sedert een aantal weken circuleert de benaming consumptiecheque al druk in de media. Nu is er duidelijkheid over de voordelen en voorwaarden…

Nieuws

Het corona-ouderschapsverlof

De Ministerraad heeft op 2 mei 2020 een beslissing genomen over het corona-ouderschapsverlof. Het KB over het corona-ouderschapsverlof is op 14 mei 2020 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Wie heeft recht op het…

Nieuws

Nieuw medisch getuigschrift: het quarantaine getuigschrift

Vanaf heden is er sprake van 2 soorten getuigschriften die door de werknemer aan de werkgever kunnen bezorgd worden.1) Een medisch getuigschrift dat betrekking heeft op ziekte, zwangerschap of ongevallen in privé-sfeer. Wanneer…

Nieuws

Corona: tijdelijke werkloosheid overmacht - wetsvoorstel wil opschorting opzeggingstermijn bekomen

De wet op de arbeidsovereenkomsten bepaalt dat bij opzegging door de werkgever de opzeggingstermijn niet ingaat en niet loopt tijdens welbepaalde schorsingen van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De opzeggingstermijn kan in die…

Pagina

Zoeken

Pagina

Vacatures

Nieuws

Meer duidelijkheid omtrent de vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor werken in onroerende staat!

Werkgevers actief in sectoren die 'werken in onroerende staat' verrichten, krijgen onder bepaalde voorwaarden een lastenverlaging in de vorm van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Omwille van de relatief vage verwoording van…

Nieuws

Coronacrisis: Heeft uw werknemer recht op de feestdag tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

We hebben net paasmaandag achter de rug en er liggen nog enkele feestdagen in het verschiet. Ben ik verplicht om al die feestdagen toe te kennen en te betalen in deze periode van…

Nieuws

Coronacrisis: studentenuren worden geneutraliseerd voor het 2de kwartaal 2020

Bij de tewerkstelling van een student kunt u onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van de betaling van gewone socialezekerheidsbijdragen. In dit geval is enkel een solidariteitsbijdrage van 8,14% verschuldigd (5,43% ten laste van…

Nieuws

Coronacrisis: Kan u als werkgever een onkostenvergoeding toekennen aan telethuiswerkers?

Sinds 18 maart 2020 is telethuiswerk verplicht bij alle niet-essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent. Kan u, als werkgever, hiervoor een onkostenvergoeding toekennen?Een werkgever…

Nieuws

Corona maatregelen in voege vanaf 13/03/2020: een overzicht

Update 20/04/2020 - Donderdagavond 12/03/2020 vaardigde de regering een reeks maatregelen uit die voor diverse bedrijven gevolgen hebben. Op 17 maart kondigde de regering nog extra maatregelen aan om de coronaverspreiding tegen te…

Nieuws

Coronacrisis – Uitstel bedrijfsvoorheffing maand april 2020

In het kader van de coronacrisis geeft de federale regering ook voor de maand april automatisch uitstel voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing. Ondernemingen krijgen een automatisch uitstel van betaling van twee maanden…

Nieuws

Coronacrisis: vereenvoudiging bij invoering tijdelijke werkloosheid

UPDATE 14/04/2020! De procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis zijn sterk vereenvoudigd. Dit is een gevolg van het grote aantal aanvragen tijdelijke werkloosheid sinds de invoering van…

Nieuws

FAQ - Coronacrisis: tijdelijke werkloosheid vanwege overmacht

Hierbij een overzicht van de meest gestelde vragen in verband met tijdelijke werkloosheid vanwege overmacht tijdens de Coronacrisis. Deze FAQ wordt door ons frequent bijgewerkt zodat u steeds toegang heeft tot de meest…

Nieuws

Steunmaatregelen voor bedrijven die getroffen worden door de Corona crisis

Update 7/04/2020 - Op vrijdag 6 maart kondigde de regering 10 maatregelen af om ondernemingen te ondersteunen die te lijden hebben onder COVID-19. Hieronder vindt u alvast een overzicht. Ondernemingen die in betalingsmoeilijkheden…

Nieuws

Coronacrisis: uitstel van RSZ bijdragen

Update 7/04/2020 - Omwille van het coronavirus heeft de regering op vrijdag 20 maart 2020 en 4 april 2020 een aantal maatregelen genomen. Eén van deze maatregelen gaat over het uitstel van betalingen…

Nieuws

Coronacrisis: de bouwsector - uitstel van betaling voor verschuldigde bedragen aan de PDOK

In aansluiting op het betalingsuitstel inzake de bedrijfsvoorheffing en de RSZ-bijdragen in het kader van de coronacrisis, krijgen werkgevers uit de bouwsector nu ook uitstel van betaling voor de PDOK-bijdragen die ze verschuldigd…

Nieuws

Loonsverhoging PC 314

In de CAO van 27 augustus 2012 waren de sociale partners van oordeel om de beroepen te professionaliseren en de kwalificaties te verhogen. De reden hiervoor: zich conformeren aan de bestaande sociale en…

Nieuws

Ecocheques in de bouwsector

In de cao van 10 december 2015 wordt bepaald dat vanaf 2016 alle werknemers in het bouwbedrijf recht hebben op ecocheques, met een maximale waarde van 100 euro voor een voltijds tewerkgestelde arbeider.De…

Nieuws

PC 100: Jaarlijkse premie in december

De sociale partners van het PC 100 hebben wat betreft de maximale marge voor loonkostontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016 geopteerd voor de toekenning van een jaarlijkse premie.Deze jaarlijkse premie bedraagt 1…

Nieuws

Uitbetaling van cash loon wordt verboden

Door de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wet van 23 augustus 2015 zal het in principe vanaf 1 oktober 2016 niet meer mogelijk zijn om als werkgever uw medewerkers contant uit…

Nieuws

PC 201 en 202.01: Jaarlijkse premie in augustus

Binnen de Zelfstandige Kleinhandel (PC 201.00) en de Middelgrote Levensmiddelenbedrijven (PC 202.01) werd beslist om vanaf heden jaarlijks in de maand augustus aan elke voltijds tewerkgestelde bediende met een volledige referteperiode een premie…

Nieuws

Cumulatie van studentenarbeid en gelegenheidsarbeid

In het verleden diende men in geval van cumulatie van studentenarbeid met gelegenheidsarbeid steeds eerst de 50 dagen met solidariteitsbijdragen op te gebruiken alvorens iemand kon worden tewerkgesteld als gelegenheidswerknemer.Vanaf 1 juli 201…

Nieuws

Langdurig werkzoekenden: NIEUWE maatregel aanwervingsincentive

Sedert 1 januari 2017 komen aanwervingen van langdurig werkzoekenden niet meer in aanmerking voor een doelgroepvermindering en/of een activering van de werkuitkering. De Vlaamse regering voorziet nu in de toekenning van een premie…

Nieuws

De innovatiepremie is ook geldig in 2017 en 2018

Ook in 2017 en 2018 kunnen werkgevers de innovaties van werknemers belonen via een innovatiepremie. Dit blijkt uit het Interprofessioneel Akkoord (IPA) tussen de sociale partners. Dit is een volledig vrijgestelde premie die…

Nieuws

Applicaties tegen sociale dumping

Er zijn 2 applicaties ontwikkeld waarmee Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer de strijd tegen sociale dumping wil opvoeren en vereenvoudigen.Correcte onderneming (Check inhoudingsplicht)Een Belgische aannemer kan via de…

Nieuws

Hervatting van aangepast of ander werk: geen gewaarborgd loon ingeval van arbeidsongeschiktheid

Er bestaat steeds een kans dat een medewerker opnieuw volledig arbeidsongeschikt wordt, na een periode van arbeidsongeschiktheid en het werk progressief hervatte met toelating van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. De wet…

Nieuws

Het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers

Het Koninklijk Besluit van 28 oktober 2016 voorziet in een re-integratietraject op maat om langdurig arbeidsongeschikte werknemers te begeleiden naar een tijdelijk of definitief aangepast of ander werk.Het is belangrijk om zich eerst…

Nieuws

Verhoging krediet bijkomende uren voor deeltijders met variabele arbeidsregeling vanaf 1 oktober 2017

Vanaf 1 oktober 2017 is er een verhoging van de krediet bijkomende uren voor deeltijders met variabele arbeidsregeling voorzien.Even een korte samenvatting van de huidige regeling:In geval van deeltijdse werknemers met een variabele…

Nieuws

Studenten tewerkstellen

Stap 1: de student levert een attest met openstaand contingent af aan de werkgever. De student kan een attest waarop het openstaand contingent vermeld staat opvragen door zich aan te melden op de…

Nieuws

Onbelast bijverdienen: stand van zaken

Vanaf 01/07/2018 zou het mogelijk zijn om onbelast bij te gaan verdienen. Via deze maatregel zou iemand tot 6.000 EUR per jaar kunnen gaan bijverdienen en dit vrij van RSZ en belastingen. De…

Nieuws

Vakantiegeld & Jaarlijkse sluiting onderneming

Werknemers die onvoldoende verlofrechten hebben om de volledige periode van collectieve sluiting van de onderneming wegens jaarlijkse vakantie te overbruggen, kunnen een uitkering van de RVA ontvangen indien zij aan de toekenningsvoorwaarden voldoen…

Nieuws

Startersjobs voor jongeren, goedkoper voor werkgevers, uitgesteld

De Relancewet creëert de mogelijkheid om jongeren onder de 21 jaar zonder werkervaring, tijdelijk een loon toe te kennen dat onder het minimumloon ligt. De jongere zelf zou dit niet dan weer niet…

Nieuws

Green@work: nieuwe onlinetool voor gelegenheidswerk in de tuinbouwsector

In de tuinbouwsector mag een gelegenheidswerknemer 65 dagen per kalenderjaar tegen gunstige voorwaarden werken. De sociale bijdragen worden niet berekend op basis van het werkelijke loon, maar wel op basis van een forfaitair…

Nieuws

Afbetalingsplannen voor landbouwers in moeilijkheden door het droge weer

In een recent persbericht laat de RSZ weten dat werkgevers in de landbouwsector die door het uitzonderlijk droge weer met betalingsmoeilijkheden kampen, gebruik kunnen maken van de minnelijke afbetalingstermijnen die de RSZ biedt…

Nieuws

Nieuwe regelgeving rond Vlaamse start- en stagebonus

De start- en stagebonus was oorspronkelijk een federale reglementering, maar door de 6de staatshervorming is deze bonus nu geregionaliseerd. Graag zetten we de voornaamste punten uit deze nieuwe Vlaamse wetgeving voor u op…

Nieuws

Flitscontroles in de land- en tuinbouw

Op 21 september 2018 kondigt de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) controles op de naleving van de sociale wetgeving aan. Deze aangekondigde controles beogen vooral een ontradend effect met als doel de overtreders…

Nieuws

Werken op de dag van de verkiezingen: wat nu?

Op zondag 14 oktober trekken we allen naar de stembus, maar wat als je die dag moet werken? In België geldt een stemplicht, waardoor elke volwassene verplicht is om die dag te gaan…

Nieuws

Vrijstelling inhouding bedrijfsvoorheffing in het 4de kwartaal voor schoolverlaters

Indien u als werkgever een schoolverlater in dienst neemt tijdens de maanden oktober, november en/of december 2018, kan deze jongere genieten van een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing indien cumulatief voldaan is aan volgende voorwaarden…

Nieuws

Educatief verlof & Aanvraag tot terugbetaling

De regionalisering van het educatief verlof heeft gevolgen op de indieningstermijnen en de plaats waar het dossier ingediend dient te worden. We zetten de regels omtrent het educatief verlof voor u graag nog…

Nieuws

Het eindejaar komt stilletjes aan dichterbij... Wat met die resterende vakantiedagen?

Eind oktober, er moet nog slechts enkele weken gewerkt worden in 2018 en misschien heeft uw personeel wel nog wat vakantiedagen openstaan. Mogen die laatste vakantiedagen worden overgedragen naar volgend jaar? De wet…

Nieuws

Voorschot op de bedrijfsvoorheffing van het 4de kwartaal

Werkgevers die aan de voorwaarden voldoen om de bedrijfsvoorheffing op kwartaalbasis te betalen, moeten een voorschot op de bedrijfsvoorheffing van het 4de kwartaal betalen tegen uiterlijk 14/12/2018.Werkgevers die vorig jaar minder dan 39.15…

Nieuws

Flitscontroles in de taxi- en vervoerssector

Op 16 november 2018 kondigt de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) flitscontroles aan in de taxi- en vervoersector. Bij een dergelijke, aangekondigde controle ligt de focus op de naleving van de sociale wetgeving…

Nieuws

Leg uw vervangende feestdagen vóór 15 december vast

Vervangingsdagen van de feestdagen en de periodes van collectieve sluiting dienen in het arbeidsreglement te worden opgenomen. We zetten voor u graag nog eventjes de regels en formaliteiten op een rijtje. Vervanging van…

Nieuws

Nationale staking op 13/02/2019

De vakbonden organiseren op woensdag 13 februari 2019 een collectieve actie in het ganseland. Dit roept ongetwijfeld vragen op bij u, als werkgever. Wij zetten graag enkele puntjes op een rij. Mogen jouw…

Nieuws

Tool tijdskrediet BREAK@WORK

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) heeft in 2018 een website BREAK@WORK gelanceerd. Op deze website kunnen werknemers controleren hoeveel maanden loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof ze nog kunnen nemen. De mogelijkheden op deze…

Nieuws

Staking op 13 februari: gevolgen voor de werknemer

Op woensdag 13 februari 2019 vond een nationale staking plaats. De staking kan gevolgen hebben op de organisatie van uw onderneming. Hierbij een overzicht van de gevolgen indien een aantal werknemers misschien deelnamen…

Nieuws

Vlaams opleidingsverlof

Met ingang vanaf 1 september 2019 wordt in Vlaanderen het betaald educatief verlof (BEV) volledig vervangen door het Vlaams opleidingsverlof (VOV). Deze hervorming houdt veranderingen in voor zowel de werknemer, de werkgever als…

Nieuws

Aangekondigde flitscontroles in de bouw-en elektrosector donderdag 21 maart 2019

Op donderdag 21 maart 2019 organiseren de sociale inspectiediensten flitscontroles in de bouw-en elektrosector. De sociale inlichtingen-en opsporingsdienst (SIOD) kondigt dit aan op hun website.Valt u als werkgever onder paritair comité 124 (bouwsector)…

Nieuws

Werkgelegenheidsplan 45-plussers: deadline op 31 maart !

Sinds 2013 moeten werkgevers met meer dan 20 werknemers jaarlijks een werkgelegenheidsplan ‘oudere werknemers’ opstellen en dit voorleggen aan hun personeel. Het doel van dit plan is om het aantal werknemers van 4…

Nieuws

Versterkt doelgroepenbeleid in Vlaanderen sinds begin 2019

Vlaanderen wil de werkzaamheidsgraad van 55-plussers, van laaggeschoolde jongeren en van personen met een arbeidshandicap nog verhogen. Om die reden versterkte de regering enkele bestaande maatregelen. Vlaanderen wil nog meer personen aan het…

Nieuws

Overschakeling naar het zomeruur in de nacht van 30 op 31 maart

Dit weekend is het weer zover! Maar misschien ook wel voor de allerlaatste keer … Tijdens de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 maart, schakelen we over op het zomeruur. Dan wordt…

Nieuws

Fiscaal voordeel overuren opgetrokken naar 180 uren

De werknemer geniet van een belastingvermindering wegens het presteren van overuren (art.154bis WIB 92). Deze vermindering komt overeen met een percentage van de som van de bedragen die als grondslag dienen voor de…

Nieuws

Aangekondigde flitscontroles in de taxi-en vervoerssector vrijdag 17 mei 2019

De aangekondigde flitscontroles op vrijdag 17 mei 2019 hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter met controles op de correcte naleving van de sociale wetgeving voor de taxibedrijven en transportsector. Bij vaststellingen van…

Nieuws

Heeft uw werknemer recht op klein verlet voor een communiefeest ?

Een werknemer mag - met behoud van loon - afwezig zijn op de dag van de plechtige communie of het feest van de vrijzinnige jeugd van één van zijn kinderen. Maar wat als…

Nieuws

Stemmen of werken?

Op zondag 26 mei 2019 trekken we met zijn allen naar de stembus voor de verkiezingen voor de leden van het Europese Parlement, het Federale Parlement en de regionale parlementen. Maar wat met…

Nieuws

PC 124 - Bouwbedrijf betaling vakantiegeld 2019: doorgeven rekeningnummers tegen 31/05/2019

Betalingsdatum vakantiegeld 2019 Het Vakantiefonds Bouw laat weten dat de opdracht tot betaling van het vakantiegeld 2019 op 20 juni 2019 zal worden gegeven. De betaling gebeurt uitsluitend via overschrijving. Arbeiders die hun…

Nieuws

Neerlegging arbeidsreglement kan online vanaf 15 mei

Binnen de 8 dagen na de inwerkingtreding van het arbeidsreglement of van de aanpassing van het arbeidsreglement, moet de werkgever een kopie van het document opsturen naar Toezicht op de Sociale Wetten. Voortaan…

Nieuws

Zomerse temperaturen: hoe hou je het hoofd van uw werknemers koel?

De weermodellen zijn duidelijk, het kwik gaat deze week makkelijk de 30 graden overschrijden. Hoe aangenaam de zomerzon ook aanvoelt in het weekend, des te onaangenamer kan het werken zijn in een te…

Nieuws

Bent u klaar voor de flitscontroles in de horeca?

Op 6 juli 2019 kondigt de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) controles op de naleving van de sociale wetgeving aan. Een gewaarschuwde werkgever is een goed voorbereidde werkgever. Op deze aangekondigde controles worden…

Nieuws

Nieuw vanaf 1 oktober 2019: het mantelzorgverlof

Wie komt in aanmerking? De werknemer moet erkend zijn als mantelzorger door het ziekenfonds. Dit is enkel mogelijk met akkoord van de geholpen persoon of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger via een verklaring…

Nieuws

Cumulatie onderbrekingsuitkeringen en bijkomende zelfstandige activiteit

Indien een werknemer voltijds tijdskrediet of voltijds thematisch verlof opnam, dan kon men de onderbrekingsuitkeringen van de RVA cumuleren met inkomsten uit de uitoefening van een zelfstandige activiteit. Echter was deze cumulatie beperkt…

Nieuws

Hoe kan ik mijn langdurig zieken terug integreren in de onderneming?

Wanneer een van je werknemers langdurig uitvalt, heeft dit ongetwijfeld een impact op je onderneming. Het is dan ook in ieders belang om deze medewerker zo gauw mogelijk terug aan de slag te…

Nieuws

Nieuwe lijst producten ecocheques vanaf 1 september 2019

Met ecocheques kunnen werknemers zaken met een ecologisch karakter aankopen. De Nationale Arbeidsraad houdt een lijst bij van de producten en diensten die in aanmerking komen en gaat op regelmatige tijdstippen na of…

Nieuws

Flitscontroles in de land- en tuinbouw op 24 september

Op 24 september 2019 kondigt de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) controles op de naleving van de sociale wetgeving aan. Een gewaarschuwde werkgever is een goed voorbereidde werkgever. Deze aangekondigde controles beogen vooral…

Nieuws

Omschakeling naar winteruur!

In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober schakelen we opnieuw over naar de wintertijd. De klok wordt dan om 03u00 's nachts 1 uur teruggedraaid naar 02u00.Wat betekent dit voor…

Nieuws

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden... Wat met de resterende verlofdagen?

Wettelijke vakantiedagen moeten in principe worden opgenomen vóór het einde van het vakantiejaar. Hoewel het in de praktijk dikwijls gebeurt, kunnen wettelijke vakantiedagen niet worden overgedragen naar een volgend vakantiejaar.De wet is hieromtrent…

Nieuws

Tijdelijke verhoging fiscaal vriendelijke overuren: wijziging voor de werken in onroerende staat!

In het kader van de jobsdeal kunnen er in de periode 2019-2020 op jaarbasis 180 fiscaal vriendelijke overuren worden gepresteerd. In geval van werken in onroerende staat kon de verhoogde grens pas worden…

Nieuws

Vrijstelling inhouding bedrijfsvoorheffing in het 4de kwartaal voor schoolverlaters 2019

Indien u als werkgever een schoolverlater in dienst neemt tijdens de maanden oktober, november en/of december 2019, kan deze jongere genieten van een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing indien cumulatief voldaan is aan volgende voorwaarden…

Nieuws

Het Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Sinds 1 september 2019 is het Vlaams opleidingsverlof in werking getreden. Het VOV is de opvolger van het bestaande systeem van betaald educatief verlof. Voor de werknemers die voor 1 september 2019 gestart…

Nieuws

Flitscontroles in de schoonmaaksector in de week van 21 tot 25 oktober!

De RVA voert in de week van 21 tot 25 oktober een nationale flitscontrole uit in de schoonmaaksector. Die controles kaderen in het actieplan tegen sociale fraude, opgesteld door de Sociale Inlichtingen- en…

Nieuws

BV Vrijstelling voor ploegenarbeid op werven: kom jij hiervoor ook in aanmerking ?

De invoering van de veelbelovende maatregel voor werkgevers die werken in onroerende staat verrichten op locatie, heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Na bijna twee jaar wachten is het eindelijk zover…

Nieuws

Voorschot op de bedrijfsvoorheffing voor het 4de kwartaal 2019

Werkgevers die aan de voorwaarden voldoen om de bedrijfsvoorheffing op kwartaalbasis te betalen, moeten een voorschot op de bedrijfsvoorheffing van het 4de kwartaal betalen tegen uiterlijk 13/12/2019.Werkgevers die jaarlijks minder dan 39.980 EUR…

Nieuws

Er wordt geflitst in de schoonmaaksector !

Ook dit jaar zullen de sociale inspectiediensten aangekondigde flitscontroles uitvoeren, naast de onaangekondigde controles die gewoon doorlopen. De schoonmaaksector is als eerste aan de beurt in januari. De controles strekken zich uit over…

Nieuws

Opnieuw flitscontroles in 2020!

Ook in 2020 organiseert de SIOD (Sociale Inlichten- en Opsporingsdienst) naast de gewone controles, aangekondigd en onaangekondigd, ook opnieuw flitscontroles. Deze flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden georganiseerd in…

Nieuws

Vanaf 1 maart 2020 meldingsplicht bij werken in Nederland!

Nederland voert vanaf 1 maart 2020 een meldingsplicht in voor bedrijven uit andere EER-landen of Zwitserland die tijdelijk met hun werknemers in Nederland komen werken. Ook bepaalde buitenlandse zelfstandigen die in welbepaalde sectoren…

Nieuws

Tijdelijke werkloosheid vanwege het Coronavirus?

Heeft uw onderneming klanten in China? Of andere banden met China? Dan voelt u misschien wel de impact van het coronavirus op de werking van uw onderneming.De minister van Werk, Nathalie Muylle, heeft…

Nieuws

Terugbetaling Vlaams opleidingsverlof: onderneem nu actie!

Indien uw werknemer een opleiding volgt die in aanmerking komt voor het Vlaams opleidingsverlof, betaalt u zijn loon (beperkt) door. De door u gedragen loonkost kan u terugvorderen via het WSE-loket.Aangezien de deadline…

Nieuws

Corona maatregelen en de invloed op de tewerkstelling van de werknemers

De gevolgen van het coronavirus voor de Belgische bedrijven worden meer en meer voelbaar. Als werkgever wordt u momenteel geconfronteerd met een hele reeks vragen. In dit artikel zetten wij deze voor u…

Nieuws

Coronacrisis: minnelijk afbetalingsplan werkgeversbijdragen RSZ

Ondernemingen die economische gevolgen ondervinden door het coronavirus en die een impact hebben op het betalen van de RSZ bijdragen, kan men voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een minnelijk afbetalingsplan…

Nieuws

Coronacrisis: uitstel en afbetalingsplan bedrijfsvoorheffing

In het kader van de coronacrisis zijn er ook steunmaatregelen met betrekking tot de bedrijfsvoorheffing. Werkgevers hebben nu automatisch twee maanden uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing zonder dat er hiervoor boetes en…

Pagina

FAQ

Pagina

Nieuws

Pagina

Privacy verklaring

Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door VDA Lonen & Wedden BVBA (verder genaamd SOCIAAL KANTOOR VDA) met zetel te Holstraat 74; 8790 Waregem. SOCIAAL KANTOOR VDA stelt alle beschikbare middelen in…

Pagina

Algemene voorwaarden

Algemeen De algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst of in ieder geval vanaf ondertekening van de procuratie bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Sociaal Kantoor VDA verbindt zich ertoe…

Pagina

Bedankt

Bedankt voor uw bericht. We nemen spoedig contact met u op!

Pagina

Contact

Pagina

Home

Pagina

Ben jij gebeten door sociale wetgeving, loonadministratie en alles dat daarbij komt kijken? Aarzel niet en neem vrijblijvend contact met ons op.

Pagina

Loonberekening

In elke onderneming is een correcte loonberekening cruciaal. Wij zorgen voor een correcte verloning van uw medewerkers. Een correcte en vlotte verloning, iedere maand opnieuw, staat garant voor tevreden en gemotiveerde werknemers. Dit…

Pagina

Personeelsadministratie

Voor een complete personeelsadministratie, gaande van prestatieverwerking en loonberekening tot sociale administratie en tijdige betalingen, kan u op ons vertrouwen. Een goede loonadministratie bestaat immers niet enkel uit het opmaken van loonfiches. Personeelsadministratie…

Pagina

Advies en Begeleiding

Bij personeel aanwerven komt meer kijken dan enkel het brutoloon. Medewerkers aanwerven brengt verschillende kosten met zich mee. De voornaamste kosten zijn het brutoloon en de patronale socialezekerheidsbijdrage. Maar er zijn ook bijkomende…

Pagina

Ons kantoor

Bent u een nieuwe werkgever en start u met personeel? Dan bent u bij Sociaal Kantoor VDA aan het juiste adres. Wij begeleiden u in uw nieuw avontuur. We hebben zelf alle nodige…

Pagina

Codabox

Als partner van Codabox kunnen wij SODA bestanden aanleveren. Deze bestanden bevatten boekhoudkundige gegevens gerelateerd aan de loonberekening en worden via Codabox op een veilige manier overgemaakt aan de boekhouder of accountant. Deze…

Pagina

Kappersbedrijf en schoonheidszorgen

Pagina

Bouw

Pagina

Aanvullend PC Arbeiders

Pagina

Algemeen

Pagina

Middelgrote Levensmiddelenbedrijven

Pagina

Zelfstandige Kleinhandel

Pagina

Horeca

Pagina

Landbouw

Pagina

Tuinbouw

Pagina

Transport

Pagina

Schoonmaak

Pagina

Coronavirus COVID-19

Op de hoogte blijven?